kilometerheffing
kilometerheffing - kilometer heffing

 

'De kilometerheffing en het wegenvignet in BelgiŽ'
In BelgiŽ wordt mogelijk in 2013 een kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd, voor personenauto's komt later een wegenvignet. De details van zowel de kilometerheffing als het wegenvignet moeten nog worden uitgewerkt. 

Vlaanderen wil rond 2013 een kilometerheffing voor vrachtwagens invoeren.
Samenwerking met Nederland is wenselijk.'


Vlaanderen bekijkt ook de invoering van een kilometerheffing voor personenauto's.


Het plan van minister Eurlings voor de kilometerheffing is overwegend positief ontvangen. Eurlings maakte bekend dat automobilisten vanaf 2012 gemiddeld drie cent per kilometer gaan betalen, oplopend tot 6,7 cent in 2018.

In ruil daarvoor verdwijnen de wegenbelasting en aanschafbelasting voor auto's (BPM). De transportwereld steunt het plan en ook de werkgevers zijn positief, al zeggen ze wel dat de kilometerheffing niet mag leiden tot extra lasten voor het bedrijfsleven.

Minder betalen
De wegenbelasting en de aanschafbelasting bpm gaan verdwijnen bij de invoering van de kilometerheffing. Volgens minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat in principe 59% van de automobilisten minder betalen, voor 25% blijven de kosten gelijk en 16% gaat meer betalen. De opbrengsten voor de overheid zullen hetzelfde blijven, zegt de minister.

Door de kilometerheffing gaat het aantal files halveren. Dat verwacht minister Eurlings van Verkeer.


Spoeddebat over kilometerheffing gevraagd door Groen!
Groen! hoopt dat Vlaanderen en WalloniŽ samen met Nederland de kilometerheffing zullen invoeren.


De ANWB ziet positieve elementen in het plan, maar wil alles nog wel eerst zelf doorrekenen.

Natuur en Milieu vindt dat de stapsgewijze invoering veel te lang duurt en zegt dat in maximaal twee jaar alle auto's een GPS-apparaatje kunnen hebben dat nodig is om de kilometerheffing mogelijk te maken.

Deze kastjes houden bij wanneer en waar er wordt gereden. De informatie uit de kastjes komt terecht in een inningskantoor, dat de rekeningen naar de autobezitter verstuurt. De overheid kan geen reisgegevens ontvangen.


Kilometerheffing schuift weer op
30 september 2009

De invoering van de kilometerheffing schuift weer op. Dat blijkt uit de zogenoemde voortgangsrapportage over het miljardenproject die minister Camiel Eurlings (Verkeer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet mikte twee jaar geleden nog op eind 2011, om te beginnen met de heffing voor vrachtwagens. Dit voorjaar bleek deze planning niet haalbaar. Eurlings gaat nu uit van invoering in september 2012 als geen rekening wordt gehouden met risicoís. In de meer realistische planning is dat oktober 2014.


Kilometerheffing krijgt vorm
29 september 2009

De achttien partijen die zijn overgebleven voor de aanbesteding van het systeem voor de kilometerheffing gaan vanaf dinsdag met het ministerie van Verkeer en Waterstaat om tafel zitten om spijkers met koppen te slaan. Dat heeft het ministerie maandag laten weten.

Voor de aanbesteding hadden zich 47 partijen aangemeld. Op basis van kennis en bewezen prestaties bleven daar uiteindelijk achttien van over. Het gaat om bedrijven of consortia van bedrijven; het ministerie maakt geen namen bekend. In de zomer spanden drie partijen een kort geding aan tegen het ministerie, omdat zij vonden dat ze onterecht buiten de boot waren gevallen. De rechter stelde hen in het ongelijk.

Binnenkort gaat het wetsvoorstel over de kilometerheffing naar de Tweede Kamer. Dan wordt onder meer bekend wat de tarieven worden. In het Nederlandse systeem gaan mensen betalen naar gebruik van de auto en de wegen. Uniek in het Nederlandse systeem is dat alle automobilisten voor het gebruik van de weg gaan betalen en niet bijvoorbeeld alleen goederenvervoerders, zoals in Duitsland en Oostenrijk het geval is.
http://digitaalbestuur.nl/nieuws/kilometerheffing-krijgt-vorm
 


Vanaf 2011 kilometerheffing in Nederland
Den Haag - Het kabinet heeft besloten met ingang van 2011 kilometerheffing in te voeren. Eerst gaan vrachtwagens betalen per gereden kilometer, een jaar later gaat dit Ė gefaseerd Ė voor personenautoís gelden. De wegenbelastingen en aanschafbelastingen (bpm) worden geleidelijk afgebouwd.


OESO-milieurapport BelgiŽ is steun voor Groen! programma

Dringend extra beleid nodig op vlak van Lucht-, watervervuiling en Natuurbehoud

Vandaag werd het OESO-rapport Belgisch leefmilieubeleid voorgesteld. Volgens de OESO heeft BelgiŽ de voorbije jaren (sinds het vorig rapport in 1998) zeker vooruitgang geboekt. Eťn van de beste resultaten die BelgiŽ kan voorleggen is het terugdringen van de dioxinevervuiling. Maar het beleid is op cruciale domeinen blijven haperen. BelgiŽ zal bij het huidig beleidstempo belangrijke doelstellingen inzake milieu en gezondheid NIET halen. Ook onze natuur boert stelselmatig verder achteruit. Eťn van de hoofdredenen is dat BelgiŽ totaal geen werk maakt van groene fiscaliteit.

Luchtkwaliteit

De OESO vraagt in de eerste plaats extra maatregelen om de luchtvervuiling door het verkeer te beperken. We zijn niet in orde met de richtlijn fijn stof en ook de doelstelling van de NEC-richtlijn (National Emission Ceilings : de richtlijn die voor een reeks vervuilende stoffen emissieplafonds vastlegt ) rond bv. stikstofoxiden zullen we niet halen. De uitstoot van fijn stof, NOX en de hoge ozonpieken zijn een bedreiging voor onze gezondheid.

Groen! vraagt om een structurele aanpak : tegen 2010 moet 90 % van ons dieselwagenpark uitgerust zijn met een dieselroetfilter. En we willen opnieuw een premie voor de installatie van een LPG-tank. Er is nood aan permanente snelheidsbeperkingen en zwaar vervuilende voertuigen (terreinwagens, doorgaand vrachtverkeer) dienen geweerd te worden uit kernen. Omdat mensen recht hebben op zuivere lucht. Na de milieubeweging vraagt nu ook de OESO dat de luchtvervuiling door zeeschepen aan banden zou worden gelegd.

Ondanks de aanmoediging van het openbaar vervoer, nam het verkeer op de weg enorm toe (met 32% sinds 1990 Ė het vrachtverkeer zelfs met 92%). De efficiŽntie van onze spoorwegen zou achteruitgaan. Er is absoluut een ontkoppeling nodig van de economische groei en de groei van het vrachtverkeer.

Om de vervuiling door het verkeer onder controle te krijgen, is volgens de OESO het doorrekenen van de milieukosten naar het verkeer, onvermijdelijk. Groen! vraagt samen met de milieubeweging de invoering van een slimme kilometerheffing. BelgiŽ kan dit doen samen met Nederland. De verkeersbelastingen kunnen vervangen worden door een prijs per kilometer die rekening houdt met drukte van wegen en de milieuprestaties van je wagen.